DICARE

System för dieselmotordiagnostik och förebyggande underhåll

De rätta motorerna vet exakt vad de behöver för att ge lång livslängd. Cat®- och MaK™-motorer med MaK DICARE fjärrövervakningsprogramvara för motorer ger tillförlitliga, situationsberoende underhållsrekommendationer. DICARE jämför kontinuerligt motorns skick med förväntad status och låter dig veta när det krävs underhåll. Diagnosresultaten presenteras med lättfattlig text och grafik – med just den information om åtgärder du behöver för att hålla motorerna igång.

Med hjälp av noggrann information om dieselmotorns aktuella skick och driftläge ger DICARE villkorsstyrda, justerade underhållsintervall.

Utveckling av föroreningar och slitage kan identifieras på ett tidigt stadium genom trenddiagrammen.

Vid utvärderingen använder DICARE huvudsakligen anläggningsspecifika mätvärden.

Aktuella mätvärden jämförs med det grundläggande protokollet med hög noggrannhet. Detta sker genom utvärdering av alla mätdata på en konsekvent nivå enligt komplexa termodynamiska formler.

Med hjälp av olika jämförelsediagram och rekommendationer för tillståndsbaserat underhåll stöder DICARE optimala arbetsförhållanden.

Det gör det möjligt att förbättra livslängden och ger besparingar i form av lägre underhålls- och driftskostnader.

Motordata för utvärdering kan matas in direkt från motorn, importeras eller skrivas in för hand i DICARE.

På begäran levereras den nödvändiga projektspecifika maskinvaran förinstallerad och förjusterad.

DICARE har konstruerats för motorer med medelhögt varvtal och kan utvärdera både Caterpillar- och MaK-motorer.

Textinformation kompletteras i programmet med grafiska tabeller. För anläggningar med flera motorer används gemensam visning av mätpunkter där övre gränser eller andra gränser överskrids, vilket ger en snabb överblick av nuvarande prestanda och skick på hela anläggningen.

De nominella värdena som beräknas exakt för den aktuella driftpunkten och justeras enligt specifika omgivningsförhållanden kan jämföras med de aktuella mätvärdena i tabellerna för detaljerad utvärdering.

Trenddiagram över individuellt ordnade grupper av mätvärden som sträcker sig över en period på upp till 12 månader ger en översikt för att kunna identifiera gradvisa förändringar i driftstillstånd som kan hänvisas till slitage eller avlagringar.

Utdrag ur motordiagnostik

  • Övervakning av insugsluftens tryck- och temperatur för att identifiera minskad prestanda på grund av att turbokompressorn blivit förorenad eller är sliten.
  • Tidig identifiering av termisk överbelastning genom permanent övervakning av alla tillgängliga temperaturgivare.
  • Övervakning av laddluftkylaren med hänsyn till tryckförlust, laddlufttemperatur och daggpunkt för att identifiera föroreningar eller felaktig justering.
  • Kontroll av bränsletemperatur och viskositet för att upptäcka fel i viskositetsmätningen och på styrenheten.
  • Kontroll av bränsleramens position och uteffekt för att identifiera insprutningspumpens slitage.
  • Lista över möjliga orsaker till avvikelser i avgastemperaturen från det nominella värdet.
  • Övervakning av smörjoljeförbrukning för att hitta eventuellt slitage på ett tidigt stadium.
  • Övervakning av kylvattnets tryck och temperatur för att undvika och identifiera eventuellt slitage.

Olje- och gasprodukter

Olje- och gasprodukter

Caterpillars drivkällor är konstruerade för slitstyrka och för att leverera till låga driftskostnader. Och det har de bevisat, dag ut och dag in, i olje- och gastillämpningar i hela världen, ända sedan 1930-talet.

Visa produkter

Portal för teknisk information

Portal för teknisk information

Hitta produktjämförelser, tekniska specifikationer, produktstorlekar med mera genom vår informationsportal som är särskilt utformad för konsulter, arkitekter, ingenjörer och ägare.

Läs mer