Dirt Buckets

1524 mm (60 in)

宽度
62.0 in
1586.0 mm
堆装容量
451.9 lb
205.0 kg
额定铲斗容量 (2)
18.9 ft³
482.0 m³

产品技术规格适用产品 1524 mm (60 in)

宽度

了解 1524 mm (60 in) 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

查看当前优惠(按对象)  1524 mm (60 in)

查看更多优惠