Buckets-Skid Steer Loader

1676 mm (66 in)

宽度
74.0 in
1883.0 mm
高度(抓斗关闭)
21.0 in
533.0 mm
夹钳开口
35.5 in
902.0 mm

产品技术规格适用产品 1676 mm (66 in)

宽度

了解 1676 mm (66 in) 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

查看当前优惠(按对象)  1676 mm (66 in)

查看更多优惠