PC408B

< 后退

融资和保险
了解详情

概述

单位:
最大刨深 7.0 in 170.0 mm Less
倾角范围 +/- 6.5 度 6.5 度 Less
最大压力下的钢轮扭矩 2746.0 ft-lb 3724.0 N·m Less
最大流量下的钢轮速度 143.0 轉/分鐘 143.0 轉/分鐘 Less
最大钢轮宽度 30.0 in 750.0 mm Less
标准钻头类型 极限沥青作业 极限沥青作业 Less
侧移行程 26.0 in 650.0 mm Less
单位重量 2315.0 lb 1050.0 kg Less
总宽度 73.0 in 1858.0 mm Less
总长 50.0 in 1270.0 mm Less
总高度 43.0 in 1100.0 mm Less
液压压力范围 (280 bar/4000 psi) (280 bar/4000 psi) Less
液压流量范围 150 L/min(40 gal/min) 150 L/min(40 gal/min) Less
锥形钻头(每个钢轮宽度) 60 60 Less