PR172

< 后退

融资和保险
了解详情

概述

单位:
滚动宽度 72.0 " 1829.0 毫米 Less
总宽度 81.0 " 2057.0 毫米 Less
总长度 64.0 " 1626.0 毫米 Less
总高度 34.0 " 847.0 毫米 Less
完全倾斜情况下的耙机宽度 68.0 " 1727.0 毫米 Less
单位重量 925.0 磅 420.0 公斤 Less
最大倾斜角度 - 右倾或左倾 20.0 度 20.0 度 Less
液压流量范围 49-83 L/min(13-22 gpm) 49-83 L/min(13-22 gpm) Less
液压流量范围 copy 3340.0 psi 230.0 bar Less