PR190

< 后退

融资和保险
了解详情

概述

单位:
滚动宽度 90.0 " 2286.0 毫米 Less
总宽度 99.0 " 2515.0 毫米 Less
总长度 64.0 " 1626.0 毫米 Less
总高度 37.5 " 953.0 毫米 Less
完全倾斜情况下的耙机宽度 85.0 " 2159.0 毫米 Less
单位重量 1320.0 磅 599.0 公斤 Less
最大倾斜角度 - 右倾或左倾 20.0 度 20.0 度 Less
液压流量范围 57-83 L/min(15-22 gpm) 57-83 L/min(15-22 gpm) Less
液压流量范围 copy 3340.0 psi 230.0 bar Less