MP318 爆破钳

< 后退

融资和保险
了解详情

概述

单位:
长度 76.2 " 1935.0 毫米 Less
高度 53.9 " 1368.0 毫米 Less
宽度 31.2 " 793.0 毫米 Less
夹钳深度 25.4 " 645.0 毫米 Less
固定式夹钳宽度 4.7 " 120.0 毫米 Less
可移动夹钳宽度 4.7 " 120.0 毫米 Less
最大夹钳开口 29.0 " 736.0 毫米 Less
刀刃长度 5.9 " 150.0 毫米 Less
重量(壳体、夹钳和托架) 4277.0 磅 1944.0 公斤 Less
重量(仅限夹钳) 1613.0 磅 733.0 公斤 Less
循环时间 2.6 秒 2.6 秒 Less
齿尖压碎力 81.0 短吨 721.0 kN Less
刃尖压碎力 116.6 短吨 1038.0 kN Less
主刀刃压碎力 270.7 短吨 2409.0 kN Less