Forks-Telehandler

大块物料用铲叉 1220 mm (48 in)

请求报价 查找代理商

主要技术规格

叉齿长度
48 in
1219 mm
叉齿宽度
2 in
50 mm
叉齿厚度
2 in
50 mm

产品技术规格适用产品 1220 mm (48 in)

叉齿长度 48 in 1219 mm
叉齿宽度 2 in 50 mm
叉齿厚度 2 in 50 mm
叉齿重量 75 lb 35 kg

随时获得工具和专家帮助

查看当前优惠(按对象)  1220 mm (48 in)

查看更多优惠