Dirt Buckets

1829 mm (72 in)

宽度
74.0 in
1883.0 mm
堆装容量
546.7 lb
248.0 kg
额定铲斗容量 (2)
18.9 ft³
480.0 m³

产品技术规格适用产品 1829 mm (72 in)

宽度

了解 1829 mm (72 in) 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

查看当前优惠(按对象)  1829 mm (72 in)

查看更多优惠