Remote Services
Remote Services

CAT® REMOTE SERVICES

Shërbimet në distancë Cat® – procesi i përditësimit të softuerëve të caktuar të Product Link™ Telematics dhe të Modulit të kontrollit të pajisjeve Cat (ECM)

 

Si partnerët tuaj të biznesit, Caterpillar dhe shitësi juaj i Cat® janë të përkushtuar që t'ju ofrojë oferta të shkëlqyera teknologjike dhe shërbime premium. Në varësi të konfigurimit të produkteve tuaja dhe zgjedhjeve të shërbimeve, shërbimet tona në distancë ju fuqizojnë me një sërë aftësish që përfshijnë:

 • Përditësime të softuerit në distancë, të cilat ju ofrojnë aftësinë për të përditësuar softuerët e caktuar të Product Link™ Telematics dhe të Cat ECM (modulit të kontrollit të pajisjeve) duke dërguar skedarët direkt në produktin tuaj — nga distanca, me valë
 • Diagnostikime në distancë
 • Shërbime Lokale (të cilat lejojnë kryerjen e shërbimeve të pajisjeve brenda diapazonit të WiFi)

 

Ky dokument përshkruan praktikat tona për menaxhimin e përditësimeve të softuerit në distancë për softuerët e Product Link™ Telematics dhe të Cat ECM. Përditësimet e softuerit në distancë u ofrojnë vlera klientëve të Caterpillar duke:

 • Ulur nevojën për të udhëtuar për të hyrë fizikisht në pajisje,
 • Ulur koston e shërbimeve mbështetëse të nevojshme për klientët nga shitësit e tyre Cat,
 • Rritur e kohëzgjatjen e funksionimit nëpërmjet trajtimit më të shpejt të çështjeve,
 • Ofruar të dhëna më të mira, më të besueshme për përgatitjen më të efektshme të mbështetjes, përmirësimin e softuerëve dhe performancës së aseteve, dhe më shumë.

Si mund të marr përditësime softuerësh?

 

Ne i respektojmë zgjedhjet tuaja dhe menaxhojmë shërbimet tona në distancë për të maksimizuar vlerën e softuerëve tuaj të Product Link Telematics dhe Cat ECM, për të optimizuar marrëdhënien tuaj mbështetëse me Caterpillar dhe shitësin tuaj të Cat në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi. Si parim themelor, Caterpillar ka qëllimin e mirë që t'ju ofrojë njoftime përditësimi sa më shpejt që të jetë e mundur dhe praktike. Njoftimi mund të ofrohet përmes një larmie mënyrash, të përshtatshme për përditësimin, si p.sh nëpërmjet emailit, shitësit tuaj ose një aplikacioni në celular apo të bazuar në internet. Natyrisht aftësia jonë për t'ju ofruar një njoftim varet nga marrja e informacionit tuaj më aktual të kontaktit. Procesi i komunikimit për përditësime zakonisht
varet nga lloji i flash që kryhet, siç përshkruhet më poshtë:

Përditësime të vogla rutinë: Për përditësimet rutinë dhe me rrezik të ulët në pajisjet telematike, Caterpillar ka qëllimin e mirë që t'ju ofrojë njoftime të avancuara dhe t'ju japë mundësinë që të mos e zgjidhni atë përditësim, nëse për ndonjë arsye ju nuk dëshironi të merrni atë. Përditësime të tilla rutinë përfshijnë rregullimet e gabimeve dhe përditësimet e vogla, përmirësimet e veçorive dhe të performancës.

Përditësime të mëdha: Kur ndikimi i një përditësimi flash arrin përtej një përditësimi të vogël, përditësimi do të instalohet vetëm pasi ju ose tekniku juaj i shërbimit (i cili mund të jetë teknik i shitësit) aktivizoni fillimisht atë përditësim duke përdorur një aplikacion në celular ose të

bazuar në internet ose mjetet e tjera të krijuara për t'u siguruar që ju miratoni përditësimin dhe të vërtetoni se produkti është në gjendje të sigurt për ta përpunuar atë. Një përditësim i madh mund të përfshijë cilëndo nga rrethanat e mëposhtme:

 

 • Formatimi i një softueri të ri në një ECM kontrolli (motori, transmetimi, etj.) o Ndryshimi në distancë i një parametri konfigurimi të një ECM kontrolli o Aktivizimi i një veçorie ose një shtese të aktivizuar me softuer
 • Ndryshimi i niveleve të abonimit që do të sillte shpenzime shtesë për klientin ose
  do të bënte që klienti të ndryshonte thelbësisht të dhënat personale të mbledhura
 • Përditësime të mëdha të softuerit telematik që prekin asetin, siç është një ndryshim në firmuerin telematik ose një element i konfigurueshëm nga distanca i një moduli të sistemit të kontrollit që mund të ndryshojë performancën e këtij aseti ose sistemi

Përditësimet që përmirësojnë sigurinë ose mbrojtjen: Nëse një përditësim konsiderohet i nevojshëm për të përmirësuar mbrojtjen ose funksionimin e sigurt të makinës ose një sistemi, ne mund t'ju njoftojmë pasi përditësimi të ketë përfunduar.

Përditësimet e operatorit të rrjetit: Në përputhje me praktikat e industrisë, Caterpillar dhe ofruesit tanë të rrjetit celular mund të përditësojnë nga distanca listën roaming dhe informacionet e rrjetit në SIM (Moduli i Identitetit të abonentëve) në Product Link™ Telematics pa ju njoftuar.

Parimet e të dhënave të produkteve të lidhura me Caterpillar dhe Deklarata për Përpunimin e të Dhënave

 

Shumë nga teknologjitë dhe shërbimet tona dixhitale, duke përfshirë shërbimet në distancë, mbështeten në lidhjen e produktit, të dhënat dhe hyrjen me valë të cilat mundësohen si rezultat i lidhjes. Informacione shtesë mbi praktikat tona për mbledhjen dhe menaxhimin e të dhënave të produkteve të lidhura mund të gjenden në Deklaratën e Përgjithshme të Privatësisë së të Dhënave të Caterpillar, në çdo njoftim privatësie të zbatueshëm për abonimet tuaja të ofertave dixhitale, dhe në Deklaratën për Përpunimin e të Dhënave të Caterpillar. Hyr në këto dokumente për të mësuar më shumë se çfarë informacionesh mbledhim, si i mbledhim dhe përdorim ato dhe praktika të tjera, duke përfshirë dhe marrëdhëniet e tyre me shërbimet në distancë.

Si mund të mësoj më shumë?

Na kontaktoni përmes emailit CatConnectSupport@cat.com ose flisni me shitësin tuaj
Cat për të mësuar më shumë rreth shërbimeve në distancë, duke përfshirë përfitimet e saj, si funksionon dhe nëse përditësimet janë të disponueshme për Product Link Telematics dhe softuerin Cat ECM