Digging Buckets-Mini Excavators

230 mm (9 in)

宽度
9.1 in
230.0 mm
堆装容量
64.7 lb
29.4 kg
底刃厚度
0.4 in
10.0 mm

产品技术规格适用产品 230 mm (9 in)

宽度

了解 230 mm (9 in) 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

查看当前优惠(按对象)  230 mm (9 in)

查看更多优惠